Kubernetes Certified Kubernetes Security Specialist (CKS)

Methode
Dauer
Startdatum und Ort

Kubernetes Certified Kubernetes Security Specialist (CKS)

Educate IT
Logo von Educate IT
Bewertung: starstarstarstarstar 10 Bildungsangebote von Educate IT haben eine durchschnittliche Bewertung von 10 (aus 1 Bewertung)

Tipp: Sie suchen eine Inhouse Schulung? Erhalten Sie von mehreren Anbietern unverbindliche Angebote!

Beschreibung

Cursustitel: Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) 2-daagse cursus

Cursusbeschrijving: Welkom bij de Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) 2-daagse cursus, een intensief programma dat is ontworpen om u te voorzien van geavanceerde kennis en vaardigheden die nodig zijn om uit te blinken in het beveiligen van Kubernetes-clusters en workloads. Deze uitgebreide cursus, in lijn met de CKS-certificering, zal u voorzien van een diepgaand begrip van de best practices voor Kubernetes-beveiliging en geavanceerde beveiligingstechnieken.

Cursusdoelen: Tegen het einde van deze cursus zullen deelnemers:

Dag 1: Fundamenten van Kubernetes Security

 1. Inleiding tot Kubernetes-beveiligi…

Gesamte Beschreibung lesen

Frequently asked questions

Es wurden noch keine FAQ hinterlegt. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir helfen gerne weiter!

Noch nicht den perfekten Kurs gefunden? Verwandte Themen: Kubernetes, Cloud Computing, Amazon Web Services (AWS), Docker und Google Cloud Platform.

Cursustitel: Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) 2-daagse cursus

Cursusbeschrijving: Welkom bij de Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) 2-daagse cursus, een intensief programma dat is ontworpen om u te voorzien van geavanceerde kennis en vaardigheden die nodig zijn om uit te blinken in het beveiligen van Kubernetes-clusters en workloads. Deze uitgebreide cursus, in lijn met de CKS-certificering, zal u voorzien van een diepgaand begrip van de best practices voor Kubernetes-beveiliging en geavanceerde beveiligingstechnieken.

Cursusdoelen: Tegen het einde van deze cursus zullen deelnemers:

Dag 1: Fundamenten van Kubernetes Security

 1. Inleiding tot Kubernetes-beveiliging:

  • Het belang van beveiliging in Kubernetes en gecontaineriseerde omgevingen begrijpen.
  • Verken de unieke beveiligingsuitdagingen van containerorchestratie.
 2. Clusterconfiguratie en -opzet:

  • Leer hoe u het Kubernetes-controlevlak, worker nodes en etcd kunt beveiligen.
  • Implementeer netwerkbeleid en Pod-beveiligingscontroles.
 3. Best Practices voor Containerbeveiliging:

  • Beveilig containerimages en -registers.
  • Verken container-runtimebeveiliging en image scanning.
 4. Toegangscontrole en Authenticatie:

  • Duik in geavanceerde Kubernetes RBAC.
  • Implementeer authenticatiemechanismen en identiteitsbeheer.
 5. Geavanceerde Netwerkbeveiliging:

  • Configureer netwerkbeleid voor gedetailleerde controle.
  • Verken service mesh voor verbeterde netwerkbeveiliging.

Dag 2: Geavanceerde Kubernetes Security 6. Beveiligen van Workloads en Toepassingen:

 • Implementeer geavanceerde beveiligingspraktijken voor toepassingen, Pods en Services.
 • Verken beveiligingsoverwegingen voor stateful toepassingen en geheimbeheer.
 1. Beveiligingsmonitoring en Incidentrespons:

  • Stel geavanceerde monitoringtools en -praktijken in.
  • Ontwikkel een geavanceerd incidentresponsplan dat is afgestemd op Kubernetes-omgevingen.
 2. Beveiligingsaudits en Compliance:

  • Voer geavanceerde beveiligingsaudits en nalevingscontroles uit.
  • Begrijp Kubernetes-beveiligingsbenchmarks, -standaarden en nalevingskaders.
 3. Opkomende Trends in Kubernetes Security:

  • Blijf op de hoogte van de nieuwste beveiligingstrends en uitdagingen in het Kubernetes-ecosysteem.
  • Verken geavanceerde beveiligingsoplossingen en toekomstige ontwikkelingen.
 4. Voorbereiding op de CKS-certificering:

  • Herzie de doelstellingen van het CKS-certificeringsexamen.
  • Neem deel aan praktische labs en oefenvragen om kennis te versterken.
  • Ontvang begeleiding over examenlogistiek en hulpmiddelen voor een succesvolle certificeringsreis.

Deze intensieve 2-daagse CKS-cursus is ontworpen voor ervaren Kubernetes-professionals, DevOps-engineers en beveiligingsspecialisten die zich willen specialiseren in Kubernetes-beveiliging. Na afronding bent u goed voorbereid om het Certified Kubernetes Security Specialist (CKS)-certificaat te behalen en bij te dragen aan de veilige implementatie van Kubernetes-omgevingen in uw organisatie.

---

Course Title: Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) 2-Day Course

Course Description: Welcome to the Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) 2-Day Course, an immersive program designed to equip you with advanced knowledge and skills needed to excel in securing Kubernetes clusters and workloads. This comprehensive course, aligned with the CKS certification, will provide you with an in-depth understanding of Kubernetes security best practices and advanced security techniques.

Course Objectives: By the end of this course, participants will:

Day 1: Kubernetes Security Fundamentals

 1. Introduction to Kubernetes Security:

  • Understand the importance of security in Kubernetes and containerized environments.
  • Explore the unique security challenges of container orchestration.
 2. Cluster Setup and Configuration:

  • Learn how to secure the Kubernetes control plane, worker nodes, and etcd.
  • Implement network policies and Pod security controls.
 3. Container Security Best Practices:

  • Secure container images and registries.
  • Explore container runtime security and image scanning.
 4. Access Control and Authentication:

  • Dive into advanced Kubernetes RBAC.
  • Implement authentication mechanisms and identity management.
 5. Advanced Network Security:

  • Configure network policies for fine-grained control.
  • Explore service mesh for enhanced network security.

Day 2: Advanced Kubernetes Security 6. Securing Workloads and Applications:

 • Implement advanced security practices for applications, Pods, and Services.
 • Explore security considerations for stateful applications and secrets management.
 1. Security Monitoring and Incident Response:

  • Set up advanced monitoring tools and practices.
  • Develop an advanced incident response plan tailored to Kubernetes environments.
 2. Security Auditing and Compliance:

  • Conduct advanced security audits and compliance checks.
  • Understand Kubernetes security benchmarks, standards, and compliance frameworks.
 3. Emerging Kubernetes Security Trends:

  • Stay informed about the latest security trends and challenges in the Kubernetes ecosystem.
  • Explore advanced security solutions and future developments.
 4. CKS Certification Preparation:

  • Review CKS certification exam objectives.
  • Participate in hands-on labs and practice questions to reinforce knowledge.
  • Receive guidance on exam logistics and resources for successful certification.

This intensive 2-day CKS course is designed for experienced Kubernetes professionals, DevOps engineers, and security practitioners who aim to master Kubernetes security. Upon completion, you will be well-prepared to earn the Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) certification and contribute to the secure deployment of Kubernetes environments in your organization.

Es wurden noch keine Bewertungen geschrieben.
 • Sehen Sie sich ähnliche Produkte mit Bewertungen an: Kubernetes.

Schreiben Sie eine Bewertung

Haben Sie Erfahrung mit diesem Kurs? Schreiben Sie jetzt eine Bewertung und helfen Sie Anderen dabei die richtige Weiterbildung zu wählen. Als Dankeschön spenden wir € 1,00 an Stiftung Edukans.

Es wurden noch keine FAQ hinterlegt. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir helfen gerne weiter!