Kubernetes and Cloud-Native Associate (KCNA)

Methode
Dauer
Startdatum und Ort

Kubernetes and Cloud-Native Associate (KCNA)

Educate IT
Logo von Educate IT
Bewertung: starstarstarstarstar 10 Bildungsangebote von Educate IT haben eine durchschnittliche Bewertung von 10 (aus 1 Bewertung)

Tipp: Sie suchen eine Inhouse Schulung? Erhalten Sie von mehreren Anbietern unverbindliche Angebote!

Beschreibung

Cursusbeschrijving:

Welkom bij de Kubernetes en Cloud-Native Associate (KCNA) 1-daagse cursus, een programma dat is ontworpen om u te helpen de essentiële concepten van Kubernetes en cloud-native computing te beheersen. Deze cursus is in lijn met de KCNA-certificering van de Linux Foundation en biedt een solide basis voor personen die de kernprincipes van containerorchestratie en cloud-native technologieën willen begrijpen.

Cursusdoelen:

Tegen het einde van deze cursus zullen deelnemers:

 1. Inleiding tot Cloud-Native Computing:

  • Een diepgaand begrip ontwikkelen van cloud-native principes en hun invloed op moderne softwareontwikkeling en implementatie.
 2. Kubernetes Essentials:

Gesamte Beschreibung lesen

Frequently asked questions

Es wurden noch keine FAQ hinterlegt. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir helfen gerne weiter!

Noch nicht den perfekten Kurs gefunden? Verwandte Themen: Kubernetes, Cloud Computing, Amazon Web Services (AWS), Docker und Google Cloud Platform.

Cursusbeschrijving:

Welkom bij de Kubernetes en Cloud-Native Associate (KCNA) 1-daagse cursus, een programma dat is ontworpen om u te helpen de essentiële concepten van Kubernetes en cloud-native computing te beheersen. Deze cursus is in lijn met de KCNA-certificering van de Linux Foundation en biedt een solide basis voor personen die de kernprincipes van containerorchestratie en cloud-native technologieën willen begrijpen.

Cursusdoelen:

Tegen het einde van deze cursus zullen deelnemers:

 1. Inleiding tot Cloud-Native Computing:

  • Een diepgaand begrip ontwikkelen van cloud-native principes en hun invloed op moderne softwareontwikkeling en implementatie.
 2. Kubernetes Essentials:

  • Duik in de kerncomponenten en architectuur van Kubernetes.
  • Verken Kubernetes-objecten, zoals Pods, Services, Deployments en ConfigMaps.
 3. Configuratie en installatie van Kubernetes:

  • Leren hoe Kubernetes-clusters moeten worden opgezet in verschillende omgevingen, waaronder lokaal, in de cloud en on-premises.
  • Ontdek best practices voor de configuratie en het beheer van clusters.
 4. Basisprincipes van Containerisatie:

  • Het begrijpen van de fundamenten van containerisatie met behulp van Docker.
  • Verkennen van containerbeeldcreatie, Dockerfiles en containerbest practices.
 5. Kubectl-beheersing:

  • Bekwaam worden in het gebruik van kubectl voor clusterbeheer en -beheer.
  • Praktijk met essentiële kubectl-commando's voor interactie met Kubernetes-clusters.
 6. Netwerken en Services in Kubernetes:

  • Verkennen van Kubernetes-netwerkmodellen en hoe deze moeten worden geconfigureerd.
  • Begrijpen van verschillende servicetypen (ClusterIP, NodePort, LoadBalancer) en hun toepassingsgebieden.
 7. Beheer van Opslag in Kubernetes:

  • Voorzien, beheren en gebruiken van opslagbronnen binnen Kubernetes.
  • Kennis maken met Persistent Volumes, Persistent Volume Claims en StorageClasses.
 8. Schalen en Beheer van Middelen:

  • Implementeer resourcequota's en -limieten om de prestaties van clusters te optimaliseren.
  • Verkennen van schaalopties voor toepassingen in Kubernetes.
 9. Beveiligingsrichtlijnen:

  • Het begrijpen van Kubernetes RBAC (Role-Based Access Control) en beveiligingsrichtlijnen.
  • Beveilig containerimages en verbeter de beveiliging van communicatie binnen de cluster.
 10. Monitoring en Probleemoplossing:

  • Ontdek tools en technieken voor het monitoren van Kubernetes-clusters.
  • Ontwikkel effectieve probleemoplossingsvaardigheden om veelvoorkomende problemen aan te pakken.
 11. Cloud-Native Ecosysteem:

  • Inzicht krijgen in het bredere cloud-native ecosysteem, waaronder microservices, service meshes en CI/CD-pijplijnen.
 12. Voorbereiding op de KCNA-certificering:

  • Voorbereiden op het KCNA-certificeringsexamen door de examendoelstellingen te herzien en te oefenen met voorbeeldvragen.
  • Ontvang begeleiding over examenlogistiek en hulpmiddelen voor een succesvolle certificering.

Deze KCNA-cursus van één dag is ontworpen om aan te sluiten bij de KCNA-certificering van de Linux Foundation en geeft deelnemers de kennis en vaardigheden die nodig zijn om te gedijen in het voortdurend evoluerende landschap van containerorchestratie en cloud-native technologieën. Doe mee met ons op deze educatieve reis om een gecertificeerde Kubernetes en Cloud-Native Associate te worden.

---

Course Description:

Welcome to the Kubernetes and Cloud-Native Associate (KCNA) 1-Day Course, a program designed to help you master the essential concepts of Kubernetes and cloud-native computing. This course is aligned with the Linux Foundation's KCNA certification, providing a solid foundation for individuals looking to understand the core principles of container orchestration and cloud-native technologies.

Course Objectives:

By the end of this course, participants will:

 1. Introduction to Cloud-Native Computing:

  • Gain an in-depth understanding of cloud-native principles and their impact on modern software development and deployment.
 2. Kubernetes Essentials:

  • Dive into the core components and architecture of Kubernetes.
  • Explore Kubernetes objects, such as Pods, Services, Deployments, and ConfigMaps.
 3. Kubernetes Setup and Configuration:

  • Learn how to set up Kubernetes clusters in various environments, including local, cloud, and on-premises.
  • Discover best practices for cluster configuration and management.
 4. Containerization Basics:

  • Understand the fundamentals of containerization using Docker.
  • Explore container image creation, Dockerfiles, and container best practices.
 5. Kubectl Mastery:

  • Become proficient in using kubectl for cluster administration and management.
  • Practice essential kubectl commands for interacting with Kubernetes clusters.
 6. Networking and Services in Kubernetes:

  • Explore Kubernetes networking models and how to configure them.
  • Understand different service types (ClusterIP, NodePort, LoadBalancer) and their use cases.
 7. Storage Management in Kubernetes:

  • Provision, manage, and use storage resources within Kubernetes.
  • Learn about Persistent Volumes, Persistent Volume Claims, and StorageClasses.
 8. Scaling and Resource Management:

  • Implement resource quotas and limits to optimize cluster performance.
  • Explore scaling options for applications in Kubernetes.
 9. Security Best Practices:

  • Understand Kubernetes RBAC (Role-Based Access Control) and security policies.
  • Secure container images and enhance cluster communication security.
 10. Monitoring and Troubleshooting:

  • Discover tools and techniques for monitoring Kubernetes clusters.
  • Develop effective troubleshooting skills to address common issues.
 11. Cloud-Native Ecosystem:

  • Gain insights into the broader cloud-native ecosystem, including microservices, service meshes, and CI/CD pipelines.
 12. KCNA Certification Preparation:

  • Prepare for the KCNA certification exam by reviewing exam objectives and practicing with sample questions.
  • Receive guidance on exam logistics and resources for successful certification.

This one-day KCNA course is designed to align with the Linux Foundation's KCNA certification, empowering participants with the knowledge and skills required to thrive in the ever-evolving landscape of container orchestration and cloud-native technologies. Join us on this educational journey to become a certified Kubernetes and Cloud-Native Associate.

Es wurden noch keine Bewertungen geschrieben.
 • Sehen Sie sich ähnliche Produkte mit Bewertungen an: Kubernetes.

Schreiben Sie eine Bewertung

Haben Sie Erfahrung mit diesem Kurs? Schreiben Sie jetzt eine Bewertung und helfen Sie Anderen dabei die richtige Weiterbildung zu wählen. Als Dankeschön spenden wir € 1,00 an Stiftung Edukans.

Es wurden noch keine FAQ hinterlegt. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir helfen gerne weiter!